1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

wersja PDF drukuj stronę Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości do Sprawozdania z całkowitych dochodów
 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów prezentuje zysk lub stratę netto za okres w jednej kwocie oraz składniki kwot innych całkowitych dochodów. W ramach składników innych całkowitych dochodów Grupa rozpoznaje te zyski i straty, które zgodnie z poszczególnymi standardami należy ujmować poza sprawozdaniem z zysków lub strat. Ponadto Grupa prezentuje składniki innych całkowitych dochodów w podziale na dwie grupy: pozycje, które zgodnie z innymi MSSF zostaną przeklasyfikowane do sprawozdania z zysków lub strat po spełnieniu określonych warunków i pozycje, które nie zostaną do tego sprawozdania przeklasyfikowane.
 

W związku z powyższym w grupie pozycji, które zgodnie z innymi MSSF-ami zostaną przeklasyfikowane do sprawozdania z zysków lub strat po spełnieniu określonych warunków ujmuje się:

  • zyski i straty okresu dotyczące wyceny do wartości godziwej aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży,
  • zyski i straty z aktualizacji wyceny do wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne w części efektywnej zabezpieczenia,
  • różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (w sprawozdaniu skonsolidowanym), 

z uwzględnieniem efektu podatkowego.

 

W ramach pozycji, które nie zostaną przeklasyfikowane do sprawozdania z zysków lub strat ujmuje się:

  • zyski i straty aktuarialne, z uwzględnieniem efektu podatkowego.

 

Wynik okresu w sprawozdaniu z całkowitych dochodów stanowią łączne całkowite dochody za okres, będące sumą zysku lub straty netto oraz innych całkowitych dochodów.

 

 

Za okres

Nota

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11 przekształcony*

Zysk netto – działalność kontynuowana

 

4 803

11 068

Zysk netto – działalność zaniechana

 

-

60

Zysk netto

 

4 803

11 128

Inne całkowite dochody – działalność kontynuowana:

 

 

 

Inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane na zyski
lub straty po spełnieniu określonych warunków

26

(570)

363

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

 

(6)

(195)

Podatek dochodowy

 

(7)

37

 

17

(13)

(158)

Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne

 

(355)

598

Podatek dochodowy

 

67

(114)

 

17

(288)

484

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych

17,19

(269)

37

Inne całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty

 

(170)

(66)

Straty aktuarialne*

 

(210)

(82)

Podatek dochodowy

 

40

16

Inne całkowite dochody za okres obrotowy, netto

 

(740)

297

ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY

 

4 063

11 425

Łączne całkowite dochody przypadające:

 

 

 

akcjonariuszom Jednostki Dominującej

 

4 066

11 406

na udziały niekontrolujące

 

(3)

19

Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej

 

 

 

z działalności kontynuowanej

 

4 066

11 346

z działalności zaniechanej

 

-

60

* Szczegóły przedstawiono w nocie 2.1.2.
Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

Kwoty w tabelach wyrażone są w milionach złotych, o ile nie podano inaczej

Raport na skróty