1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

wersja PDF drukuj stronę Polityka rachunkowości

Wyjaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

Zmiana stanu rezerw
 

Za okres

 

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11 przekształcony

Zmiana stanu rezerw na pozostałe zobowiązania i świadczenia pracownicze ze sprawozdania z sytuacji finansowej

851

75

Korekty:

   

Rezerwa na likwidację zakładów górniczych odniesiona w rzeczowe

aktywa trwałe

(559)

41

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych odniesionych w inne całkowite dochody

(210)

(82)

Rezerwy w spółkach nabytych na dzień objęcia kontrolą

(30)

-

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych

16

-

Inne

-

2

Zmiana stanu ujęta w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

68

36

Zmiana stanu zapasów
 

Za okres

 

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11

Zmiana stanu zapasów ze sprawozdania z sytuacji finansowej

(1 111)

(436)

Korekty:

   

Zapasy w spółkach nabytych na dzień objęcia kontrolą

838

-

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych

(14)

-

Zmiana stanu ujęta w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

(287)

(436)

Zmiana stanu należności
 

Za okres

 

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności ze sprawozdania z sytuacji finansowej

(2 483)

863

Korekty:

   

Pożyczki udzielone długoterminowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

1 541

-

Inne należności finansowe krótkoterminowe i długoterminowe

bez dopłat do kapitału i instrumentów pochodnych

(56)

(283)

Należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

(1)

(5)

Zaliczki udzielone z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych

i wartości niematerialnych

18

( 5)

Należności w spółkach nabytych na dzień objęcia kontrolą

744

-

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych

(116)

-

Inne

7

(2)

Zmiana stanu ujęta w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

(346)

568

Zmiana stanu zobowiązań
 

Za okres

 

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11

przekształcony

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań ze sprawozdania z sytuacji finansowej

1 367

149

Korekty:

   

Zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych

(43)

(85)

Dotacje pieniężne z przeznaczeniem na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w roku wpływu środków pieniężnych

(19)

-

Korekta stanu zobowiązań księgowanych w korespondencji z wartościami niematerialnymi z tytułu ujęcia praw do emisji dwutlenku węgla

49

48

Zobowiązania w spółkach nabytych na dzień objęcia kontrolą

(1 092)

-

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych

46

-

Zmiana stanu ujęta w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

308

112

Zmiana stanu środków pieniężnych
 

Za okres

 

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ze sprawozdania z sytuacji finansowej

(10 501)

10 043

Korekty:

   

Różnice kursowe z wyceny

879

( 875)

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych

( 48)

-

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ujęta

w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

(9 670)

9 168

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
 

Za okres

 

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11

Wartość księgowa netto zbytych rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz koszty związane ze zbyciem

46

23

Strata na zbyciu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

(6)

(9)

Dodatnia zmiana stanu należności z tytułu zbycia

2

5

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

42

19

Wydatki z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych ujęte w działalności operacyjnej
 

Za okres

 

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11

Zakup odniesiony do zysku lub straty

(3)

(24)

(Ujemna) / dodatnia zmiana stanu zobowiązań ujętych w działalności operacyjnej z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych

(4)

4

Razem

(7)

(20)

Wydatki z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych ujęte w działalności inwestycyjnej
 

Za okres

 

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11

Zakup

(130)

(71)

(Ujemna) / dodatnia zmiana stanu zobowiązań ujętych w działalności inwestycyjnej z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych

( 5)

4

Razem

(135)

(67)

 

 

Za okres

Nota

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11
przekształcony*

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

 

 

 

Zysk netto

 

4 803

11 128

Korekty zysku netto:

 

3 588

(714)

Podatek dochodowy rozliczony w zysk lub stratę

 

1 645

2 307

Amortyzacja

 

1 453

913

Straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

 

6

9

Straty ze zbycia i zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych

 

-

4

Zysk ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

 

-

(17)

Zyski ze zbycia jednostek zależnych i jednostki stowarzyszonej

4,28,9

-

(2 311)

Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i pożyczek udzielonych

 

203

11

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

 

-

(188)

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

 

8

(23)

Straty/(Zyski) z tytułu różnic kursowych

 

852

(866)

Zmiana stanu rezerw

 

68

36

Zmiana stanu aktywów/zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych

 

(5)

(542)

Przekwalifikowanie innych całkowitych dochodów do zysku lub straty w wyniku realizacji instrumentów pochodnych

 

(333)

(242)

Inne korekty

 

16

(49)

Zmiany stanu kapitału obrotowego:

 

(325)

244

Zapasy

 

(287)

(436)

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

 

(346)

568

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

 

308

112

Podatek dochodowy zapłacony

 

(2 870)

(1 316)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 

5 521

9 098

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

 

 

 

Nabycie jednostek zależnych, pomniejszone o przejęte środki pieniężne

4

(7 010)

(117)

Wpływy ze sprzedaży i likwidacji jednostek zależnych

4

-

892

Nabycie jednostki wycenianej metodą praw własności

 

(33)

-

Wpływy ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych

 

-

3 672

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

 

(2 402)

(1 859)

Wydatki z tytułu udzielonych zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

 

(93)

(68)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

 

42

19

Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

 

-

(1 586)

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

 

3

1 560

Nabycie aktywów finansowych przeznaczonych na likwidację kopalń

 

(93)

(26)

Założenie lokat

 

(43)

(518)

Rozwiązanie lokat

 

66

800

Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek

32.2.4

(1 251)

-

Odsetki otrzymane

 

1

9

Dywidendy otrzymane

 

57

277

Inne wpływy/(wydatki) inwestycyjne

 

(6)

(6)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

 

(10 762)

3 049

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

 

 

 

Wpływy z tytułu dopłaty do kapitału jednostki zależnej od udziałowców niekontrolujących

 

17

-

Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek

 

1 439

141

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

 

(86)

(105)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

 

(11)

(24)

Odsetki zapłacone

 

(139)

(12)

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej

36

(5 668)

(2 980)

Otrzymane dotacje

 

19

-

Inne wpływy finansowe

 

-

1

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

 

(4 429)

(2 979)

Przepływy pieniężne netto razem

 

(9 670)

9 168

(Straty)/Zyski z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

 

(831)

875

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

 

(10 501)

10 043

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu

15

13 130

3 087

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu

15

2 629

13 130

w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

 

99

10

* Szczegóły przedstawiono w nocie 2.1.2.

Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

Kwoty w tabelach wyrażone są w milionach złotych, o ile nie podano inaczej.

Raport na skróty