1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

AKTYWA

 

 

Stan na dzień

Nota

31 grudnia 2012

31 grudnia 2011 przekształcony*

1 stycznia 2011 przekształcony*

Aktywa trwałe

 

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe

6

14 116

9 093

8 671

Wartości niematerialne

7

2 259

663

605

Nieruchomości inwestycyjne

8

59

60

60

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

9

3 078

-

1 431

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

22

637

272

593

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

10

892

994

752

Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń

11

460

112

84

Pochodne instrumenty finansowe

12

745

899

404

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

13

1 516

40

14

 

 

23 762

12 133

12 614

Aktywa obrotowe

 

 

 

 

Zapasy

14

3 769

2 658

2 222

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

13

2 846

1 839

2 728

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych

 

77

8

4

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

10

149

16

416

Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń

11

-

2

4

Pochodne instrumenty finansowe

12

382

860

298

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

15

2 629

13 130

3 087

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

 

2

4

1

 

 

9 854

18 517

8 760

RAZEM AKTYWA

 

33 616

30 650

21 374

* Szczegóły przedstawiono w nocie 2.1.2.

Zobowiązania i kapitał własny

 

 

Stan na dzień

Nota

31 grudnia 2012

31 grudnia 2011 przekształcony*

1 stycznia 2011 przekształcony*

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

 

 

 

 

Kapitał akcyjny

16

2 000

2 000

2 000

Kapitał z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

17

(51)

(38)

120

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne

17

286

574

90

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych

17

(235)

19

-

Zyski zatrzymane

18

19 478

20 547

12 461

 

 

21 478

23 102

14 671

Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące

19

232

289

256

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY

 

21 710

23 391

14 927

ZOBOWIĄZANIA

 

 

 

 

Zobowiązania długoterminowe

 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

20

733

142

136

Kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

21

1 783

194

174

Pochodne instrumenty finansowe

12

230

538

712

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

22

1 760

129

168

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

23

1 615

1 339

1 222

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

24

999

485

521

 

 

7 120

2 827

2 933

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

20

3 025

2 249

2 106

Kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

21

1 075

104

96

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych

 

448

1 596

672

Pochodne instrumenty finansowe

12

25

331

482

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

23

133

126

111

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

24

80

26

47

 

 

4 786

4 432

3 514

RAZEM ZOBOWIĄZANIA

 

11 906

7 259

6 447

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

 

33 616

30 650

21 374

Szczegóły przedstawiono w nocie 2.1.2.
Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.
Kwoty w tabelach wyrażone są w milionach złotych, o ile nie podano inaczej.

Raport na skróty