1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

wersja PDF drukuj stronę Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości do Sprawozdania z zysków lub strat

Sprawozdanie z zysków lub strat za dany okres prezentuje zagregowane pozycje wszystkich dochodów i kosztów okresu, z wyłączeniem składników innych całkowitych dochodów. Za podstawowy układ sprawozdawczy kosztów w sprawozdaniu z zysków lub strat przyjmuje się wariant kalkulacyjny. Wynik okresu w sprawozdaniu z zysków lub strat stanowi zysk lub strata netto za okres.

 

 

Za okres

Nota

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11 przekształcony*

Działalność kontynuowana

 

 

 

Przychody ze sprzedaży

25

26 705

22 107

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

26

(18 079)

(11 631)

Zysk brutto ze sprzedaży

 

8 626

10 476

Koszty sprzedaży

26

(402)

(187)

Koszty ogólnego zarządu

26

(1 082)

(849)

Pozostałe przychody operacyjne

28

1 669

4 605

Pozostałe koszty operacyjne

29

(2 217)

(813)

Zysk z działalności operacyjnej

 

6 594

13 232

Koszty finansowe

30

(146)

(52)

Udział w zyskach inwestycji wycenianych metodą praw własności

 

-

188

Zysk przed opodatkowaniem

 

6 448

13 368

Podatek dochodowy

33

(1 645)

(2 300)

Zysk netto z działalności kontynuowanej

 

4 803

11 068

Działalność zaniechana

 

 

 

Zysk netto z działalności zaniechanej

 

-

60

Zysk netto

 

4 803

11 128

Zysk przypadający:

 

 

 

akcjonariuszom Jednostki Dominującej

 

4 802

11 127

na udziały niekontrolujące

 

1

1

Zysk na akcję z działalności kontynuowanej przypadający
akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu
(wyrażony w złotych na jedną akcję)

 

 

 

– podstawowy

35

24,01

55,34

– rozwodniony

35

24,01

55,34

Zysk na akcję z działalności zaniechanej przypadający
akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu
(wyrażony w złotych na jedną akcję)

 

 

 

– podstawowy

35

-

0,30

– rozwodniony

35

-

0,30

* Szczegóły przedstawiono w nocie 2.1.2.
Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

Kwoty w tabelach wyrażone są w milionach złotych, o ile nie podano inaczej

Raport na skróty