1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

wersja PDF drukuj stronę Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości do Kapitałów własnych
 

Kapitał własny stanowią:

1. Kapitał podstawowy (akcyjny).

2. Kapitał z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odpowiadającej skutecznej części zabezpieczenia.

3. Kapitał z wyceny do wartości godziwej aktywów finansowych zakwalifikowanych, jako dostępne do sprzedaży.  

4. Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych.

5. Zyski zatrzymane, na które składają się:

  • niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych,
  • kapitał zapasowy tworzony zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych,
  • kapitał zapasowy tworzony i wykorzystywany zgodnie ze statutem,
  • zyski/straty aktuarialne z wyceny programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia,
  • zysk lub strata bieżącego okresu obrotowego.

 

Odrębną pozycję kapitału własnego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowią udziały niekontrolujące.

 

Udziały niekontrolujące to kapitały własne jednostek zależnych, których nie można przyporządkować, bezpośrednio ani pośrednio, do Jednostki Dominującej.

 

* Szczegóły przedstawiono w nocie 2.1.2.
Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

Kwoty w tabelach wyrażone są w milionach złotych, o ile nie podano inaczej

Raport na skróty