1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe / Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

 

Za okres

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11 przekształcony

Zysk netto

4 868

11 394

Inne całkowite dochody:

 

 

Inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków

(249)

324

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

48

(198)

Podatek dochodowy

(9)

38

 

39

(160)

Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne

(355)

598

Podatek dochodowy

67

(114)

 

(288)

484

Inne całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty

(163)

(59)

Straty aktuarialne

(201)

(73)

Podatek dochodowy

38

14

Inne całkowite dochody za okres obrotowy, netto

(412)

265

ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY

4 456

11 659

Kwoty w tabelach wyrażone są w milionach złotych, o ile nie podano inaczej.

Raport na skróty