1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe / Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

 

Za okres

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11 przekształcony

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

 

 

Zysk netto

4 868

11 394

Ogółem korekty zysku netto:

2 583

(1 341)

Podatek dochodowy rozliczony w zysk lub stratę

1 549

2 333

Amortyzacja

772

672

Zyski ze zbycia jednostki zależnej i jednostki stowarzyszonej

-

(2 662)

Odpis z tytułu utraty wartości pożyczki, rzeczowych aktywów trwałych, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

185

-

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(58)

(288)

(Zyski) / Straty z tytułu różnic kursowych

856

(871)

Zmiana stanu rezerw

70

34

Zmiana stanu aktywów / zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych

(2)

(546)

Przekwalifikowanie innych całkowitych dochodów do zysku lub straty w wyniku realizacji instrumentów pochodnych

(333)

(241)

Inne korekty

4

(7)

Zmiany stanu kapitału obrotowego:

(460)

235

Zapasy

(636)

(344)

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

(180)

544

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

356

35

Podatek dochodowy zapłacony

(2 748)

(1 285)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

4 703

8 768

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

 

 

Nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych

(9 604)

(201)

Wpływy ze sprzedaży i likwidacji akcji i udziałów jednostek zależnych

-

982

Nabycie wspólnych przedsięwzięć

(33)

-

Wpływ ze sprzedaży akcji jednostki stowarzyszonej

-

3 672

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

(1 647)

(1 406)

Wydatki z tytułu udzielonych zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

(93)

(59)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

16

6

Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

-

(1 566)

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

-

1 548

Nabycie aktywów finansowych przeznaczonych na likwidacje kopalń

(27)

(26)

Założenie lokat

-

(450)

Rozwiązanie lokat

-

800

Pożyczki udzielone

(8)

-

Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

5

5

Odsetki otrzymane

3

12

Dywidendy otrzymane

57

277

Inne wydatki inwestycyjne

(4)

(4)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(11 335)

3 590

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

 

 

Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek

1 039

-

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-

(13)

Dywidendy wypłacone

(5 668)

(2 980)

Inne wpływy/(wydatki) finansowe

10

-

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(4 619)

(2 993)

Przepływy pieniężne netto razem

(11 251)

9 365

Zyski z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(878)

876

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(12 129)

10 241

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu

12 836

2 595

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu

707

12 836

w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

1

3

Kwoty w tabelach wyrażone są w milionach złotych, o ile nie podano inaczej.

Raport na skróty