1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe / Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

AKTYWA

 

Stan na dzień

31 grudnia 2012

31 grudnia 2011 przekształcony

1 stycznia 2011 przekształcony

Aktywa trwałe

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe

8 445

7 277

6 551

Wartości niematerialne

175

151

87

Akcje, udziały i certyfikaty inwestycyjne w jednostkach zależnych

11 641

2 012

2 643

Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia

33

-

1 160

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

266

169

360

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

882

992

750

Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń

141

112

84

Pochodne instrumenty finansowe

742

899

404

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

85

84

86

 

22 410

11 696

12 125

Aktywa obrotowe

 

 

 

Zapasy

2 992

2 356

2 012

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

1 687

1 503

2 394

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

-

-

405

Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń

-

2

4

Pochodne instrumenty finansowe

381

859

294

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

707

12 836

2 595

 

5 767

17 556

7 704

RAZEM AKTYWA

28 177

29 252

19 829

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

 

Stan na dzień

31 grudnia 2012

31 grudnia 2011 przekształcony

1 stycznia 2011 przekształcony

Kapitał własny

 

 

 

Kapitał akcyjny

2 000

2 000

2 000

Kapitał z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

-

(39)

121

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne

286

574

90

Zyski zatrzymane

19 637

20 600

12 245

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY

21 923

23 135

14 456

ZOBOWIĄZANIA

 

 

 

Zobowiązania długoterminowe

 

 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

36

12

14

Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

-

-

8

Pochodne instrumenty finansowe

230

538

712

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

1 471

1 216

1 128

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

718

484

518

 

2 455

2 250

2 380

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

2 227

1 828

1 728

Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

1 013

-

3

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych

390

1 588

669

Pochodne instrumenty finansowe

23

330

482

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

110

107

93

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

36

14

18

 

3 799

3 867

2 993

RAZEM ZOBOWIĄZANIA

6 254

6 117

5 373

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

28 177

29 252

19 829

Kwoty w tabelach wyrażone są w milionach złotych, o ile nie podano inaczej.

Raport na skróty