1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe / Sprawozdanie z zysków lub strat

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

 

Za okres

od 01.01.12

do 31.12.12

od 01.01.11

do 31.12.11 przekształcony

Przychody ze sprzedaży

20 737

20 097

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

(12 786)

(9 853)

Zysk brutto ze sprzedaży

7 951

10 244

Koszty sprzedaży

(113)

(111)

Koszty ogólnego zarządu

(703)

(696)

Pozostałe przychody operacyjne

1 400

5 093

Pozostałe koszty operacyjne

(2 109)

(769)

Zysk z działalności operacyjnej

6 426

13 761

Koszty finansowe netto

(9)

(34)

Zysk przed opodatkowaniem

6 417

13 727

Podatek dochodowy

(1 549)

(2 333)

Zysk netto

4 868

11 394

Zysk na akcję za okres roczny (wyrażony w złotych na jedną akcję)

 

 

– podstawowy

24,34

56,97

– rozwodniony

24,34

56,97

Kwoty w tabelach wyrażone są w milionach złotych, o ile nie podano inaczej.

Raport na skróty