1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe / Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

 

Kapitał akcyjny

Kapitał
z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

Kapitał z tytułu wyceny
instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne

Zyski
zatrzymane

Razem kapitał własny

Stan na 1 stycznia 2012 r. przekształcony

2 000

(39)

574

20 600

23 135

Dywidenda z zysku za 2011 r. wypłacona

-

-

-

(5 668)

(5 668)

Łączne całkowite dochody

-

39

(288)

4 705

4 456

Zysk netto

-

-

-

4 868

4 868

Inne całkowite dochody

-

39

(288)

(163)

(412)

Stan na 31 grudnia 2012 r.

2 000

-

286

19 637

21 923

Stan na 1 stycznia 2011 r. przekształcony

2 000

121

90

12 245

14 456

Dywidenda z zysku za 2010 r. wypłacona

-

-

-

(2 980)

(2 980)

Łączne całkowite dochody

-

(160)

484

11 335

11 659

Zysk netto

-

-

-

11 394

11 394

Inne całkowite dochody

-

(160)

484

(59)

265

Stan na 31 grudnia 2011 r. przekształcony

2 000

(39)

574

20 600

23 135

Kwoty w tabelach wyrażone są w milionach złotych, o ile nie podano inaczej.

Raport na skróty