1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego / Akcjonariusze i ich uprawnienia

Charakterystyka Spółki

Jedynym akcjonariuszem Spółki posiadającym zarówno na dzień 1 stycznia jak i 31 grudnia 2012 roku liczbę akcji stanowiącą, co najmniej 5% kapitału zakładowego i jednocześnie dającą prawo do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu był Skarb Państwa.

 

Akcjonariusz ten posiadał 63 589 900 akcji KGHM Polska Miedź S.A., co stanowi 31,79% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Akcjonariusze Spółki swoje uprawnienia wykonują w sposób i w granicach wyznaczonych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu z akcji podczas Walnych Zgromadzeń osobiście lub przez pełnomocnika. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Nie istnieją ograniczenia w przenoszeniu praw własności akcji Spółki oraz w zakresie wykonywania praw głosu z akcji Spółki, inne niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

Raport na skróty