1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego / Komitety Rady Nadzorczej

Charakterystyka Spółki

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii. Komitety pełnią rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii i innych działań, nakierowanych na przygotowanie decyzji, które podejmuje Rada Nadzorcza.
 

Komitet Audytu sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów.

 

Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych z Zarządem, systemu wynagrodzeń i świadczeń w Spółce i Grupie Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez Spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie.

 

Komitet ds. Strategii sprawuje nadzór nad realizacją strategii Spółki, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, dokonuje oceny spójności tych dokumentów, a także opiniuje Radzie Nadzorczej przedstawiane przez Zarząd Spółki projekty strategii i jej zmian oraz roczne i wieloletnie plany działalności Spółki.

 

Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy ww. Komitetów określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy. W dniu 10 października 2012 roku Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany w zakresie zadań poszczególnych Komitetów.

 

Komitet Audytu

 

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu Audytu należy:

 • sprawowanie, w imieniu Rady Nadzorczej, nadzoru nad procesem raportowania finansowego w Spółce, w tym procesem raportowania do Rady Nadzorczej;
 • analiza i/lub ocena zasad rachunkowości przyjętych w Spółce;
 • dokonywanie przeglądu transakcji dokonywanych przez Spółkę, które Komitet Audytu uznaje za ważne dla Spółki;
 • analiza i monitorowanie wniosków wynikających z kontroli procesów zarządzania ryzykiem w Spółce;
 • prowadzenie procesu wyboru niezależnych audytorów do badania sprawozdań finansowych Spółki celem zarekomendowania Radzie Nadzorczej dokonania akceptacji oraz uczestnictwo w negocjacjach handlowych przed podpisaniem umowy z audytorem przez Spółkę;
 • bieżąca współpraca z niezależnym audytorem Spółki w czasie badania, dokonywanie analiz i formułowanie wniosków z badania i opinii audytora dotyczących sprawozdań finansowych, listu audytora do Zarządu i/lub Rady Nadzorczej, oraz przygotowywanie projektów sprawozdań i ocen wymaganych przepisami dla organów Spółki i innych urzędowych instytucji;
 • opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego;
 • analiza wniosków i zaleceń audytu wewnętrznego Spółki z monitorowaniem stopnia wdrożenia zaleceń przez Zarząd Spółki;
 • monitorowanie stosowanych w Spółce zasad dotyczących rachunkowości, finansów i zabezpieczeń przed ryzykami handlowymi, finansowymi i narażenia Spółki na poważną szkodę; oraz
 • inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

 

W skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2012 roku wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Marek Panfil
 • Marcin Dyl
 • Marzenna Weresa

 

Po zmianach w Radzie Nadzorczej, od 31 stycznia 2012 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

 • Lech Jaroń (do 28 czerwca 2012 roku)
 • Krzysztof Kaczmarczyk
 • Mariusz Kolwas (do 24 kwietnia 2012 roku)
 • Robert Oliwa (do 3 września 2012 roku)

 

Do Komitetu Audytu w dniu 21 maja 2012 roku dołączył Paweł Białek, a w dniu 1 października 2012 roku Krzysztof Opawski.

 

W skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2012 roku wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Paweł Białek
 • Krzysztof Kaczmarczyk
 • Krzysztof Opawski

 

Komitet Wynagrodzeń


Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:

 • prowadzenie spraw rekrutacji i zatrudniania Członków Zarządu poprzez opracowywanie i organizowanie projektów dokumentów i procesów do przedłożenia Radzie Nadzorczej do akceptacji;
 • opracowywanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z nawiązanym stosunkiem pracy Członków Zarządu oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez strony;
 • nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu, w szczególności przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie elementów ruchomych i premiowych wynagrodzeń w celu przedłożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej;
 • monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej Spółki i jeśli to konieczne formułowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej;
 • nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Zarządu, wynikających z umów o pracę, takich jak: ubezpieczenia, samochody, mieszkania, i innych; oraz
 • inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

 

W skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 1 stycznia 2012 roku wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Arkadiusz Kawecki (do 19 stycznia 2012 roku)
 • Franciszek Adamczyk (do 19 stycznia 2012 roku)
 • Jacek Kuciński (do 25 kwietnia 2012 roku)

 

Po zmianach w Radzie Nadzorczej, od 31 stycznia 2012 roku skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

 • Maciej Łaganowski (do 28 czerwca 2012 roku)
 • Paweł Markowski (do 28 czerwca 2012 roku)
 • Jacek Kuciński (do 25 kwietnia 2012 roku)

 

21 maja 2012 roku do Komitetu Wynagrodzeń dołączyli Paweł Białek, Dariusz Krawczyk i Robert Oliwa (wchodził w skład Komitetu do 3 września 2012 roku). Natomiast Ireneusz Piecuch został Członkiem tego Komitetu od 1 października 2012 roku.

 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

 • Paweł Białek
 • Dariusz Krawczyk
 • Ireneusz Piecuch

 

Komitet ds. Strategii


Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu ds. Strategii należy:

 • wykonywanie w imieniu Rady Nadzorczej Spółki zadań w zakresie nadzoru nad sprawami związanymi ze strategią Spółki oraz rocznymi i wieloletnimi planami działalności Spółki;
 • monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości;
 • monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji;
 • ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki;
 • przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki; oraz
 • inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

 

W skład Komitetu ds. Strategii na dzień 1 stycznia 2012 roku wchodzili następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Franciszek Adamczyk
 • Jacek Kuciński
 • Jan Rymarczyk

 

Po zmianach w Radzie Nadzorczej, od 31 stycznia 2012 roku skład Komitetu ds. Strategii przedstawiał się następująco:

 • Krzysztof Kaczmarczyk
 • Jacek Kuciński (do 25 kwietnia 2012 roku)
 • Aleksandra Magaczewska
 • Jacek Poświata

 

21 maja 2012 roku do Komitetu ds. Strategii dołączyli Paweł Białek i Ireneusz Piecuch, a w dniu 1 października 2012 roku – Dariusz Krawczyk.

 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku, skład Komitetu ds. Strategii przedstawiał się następująco:

 • Paweł Białek
 • Krzysztof Kaczmarczyk
 • Dariusz Krawczyk
 • Aleksandra Magaczewska
 • Krzysztof Opawski
 • Ireneusz Piecuch
 • Jacek Poświata

 

Komitety Audytu, Wynagrodzeń i ds. Strategii, po zakończeniu roku składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.

Raport na skróty