1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego / Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Spółki systemów kontroli wewnętrznej

Charakterystyka Spółki

Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych


W KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, za których prawidłowe i skuteczne działanie w procesie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej odpowiada Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. System kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie opiera się na identyfikacji i ocenie obszarów ryzyk z jednoczesnym definiowaniem i podejmowaniem działań zmierzających do ich minimalizacji lub całkowitego wyeliminowania.

 

Nadzór nad stosowaniem jednolitej polityki rachunkowości


W celu zapewnienia prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz jednolitości stosowanych zasad rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej wprowadzono do stosowania w sposób ciągły:

 • Politykę Rachunkowości dla KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej, zgodną z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, bieżąco aktualizowaną na podstawie nowych regulacji,

a ponadto, dla KGHM Polska Miedź S.A.

 • Zasady Gospodarki Finansowej i Systemu Ekonomicznego
 • Dokumentację Informatycznego Systemu Przetwarzania Danych Księgowych
 • Branżowe Zasady Amortyzacji Bilansowej Rzeczowych Aktywów Trwałych oraz Wartości Niematerialnych
 • Branżowy Plan Kont zgodny z MSSF

oraz szereg procedur wewnętrznych w zakresie systemów kontroli i oceny ryzyk wynikających z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej, jak również ustalono jednolity zakres i zasady raportowania finansowego.

 

Systemy informatyczne


KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział procesów i kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach rachunkowych oraz kontrolę pomiędzy księgami: sprawozdawczą, główną i pomocniczymi. Dostęp do danych w różnych przekrojach i układach jest możliwy dzięki rozbudowanemu systemowi raportowania. KGHM Polska Miedź S.A. bieżąco dostosowuje system informatyczny do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych, na co pozwala wysoka elastyczność funkcjonalności dostępnych w ramach poszczególnych modułów systemu IT. Zgodnie z artykułem 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, dokumentacje informatycznych systemów rachunkowości podlegają okresowej weryfikacji i aktualizacji, zatwierdzanej każdorazowo przez kierowników jednostek, tj. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. i zarządy spółek zależnych.

 

Dostęp do zasobów systemu ewidencji finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości finansowej jednostkowej i skonsolidowanej ograniczony jest przez system uprawnień, które nadawane są upoważnionym pracownikom wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków. Uprawnienia te podlegają regularnym audytom. Kontrola dostępu prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych.

 

Komitet Audytu


Organem sprawującym nadzór nad procesem raportowania finansowego w KGHM Polska Miedź S.A. oraz współpracującym z niezależnym audytorem jest Komitet Audytu powołany w ramach uprawnień Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Komitet Audytu zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649), zajmuje się w szczególności:

 • monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej pod kątem zgodności z Polityką Rachunkowości przyjętą w Spółce oraz wymogami prawa;
 • monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 • monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych; oraz
 • rekomendowaniem Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i ocena sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą stanowi finalny etap weryfikacji i kontroli sprawowanej przez niezależny organ, zapewniający prawidłowość i rzetelność prezentowanych informacji w sprawozdaniach jednostkowych i sprawozdaniach skonsolidowanych KGHM Polska Miedź S.A.

 

Audyt wewnętrzny


Zasadniczym elementem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A jest badanie funkcjonowania mechanizmów kontrolnych oraz występowania ryzyk w działalności KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadzane przez audyt wewnętrzny. Realizuje on swoje zadania w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. „Zintegrowany Plan Audytu KGHM Polska Miedź S.A.” na dany rok kalendarzowy. Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki niezależnych i obiektywnych informacji i ocen systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych w KGHM Polska Miedź S.A., wybranych krajowych spółkach z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. a od 2013 roku, również w spółkach zagranicznych Grupy Kapitałowej. W 2012 roku, zostały zbadane procesy dotyczące: zarządzania dostawami materiałów, surowców i usług, zarządzania remontami, zarządzania technologią informatyczną, oraz zarządzania majątkiem obrotowym. Działania naprawcze (rekomendacje) są na bieżąco wdrażane przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. i monitorowane przez Zarząd wraz z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

 

Kontrola wewnętrzna


Funkcjonujący w KGHM Polska Miedź S.A. system kontroli wewnętrznej obejmuje swoim zakresem wszystkie procesy zachodzące w Spółce, w tym również obszary mające bezpośredni jak i pośredni wpływ na prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych. Kontrola wewnętrzna (instytucjonalna) realizowana jest przez wyodrębnioną w strukturze komórkę organizacyjną, której funkcjonowanie skoncentrowane jest na diagnozowaniu i wyjaśnianiu sytuacji mogących wskazywać na nieprawidłowości i nadużycia. Niezależnie od kontroli instytucjonalnej, w Spółce utrzymany jest w pełnym zakresie obowiązek kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez wszystkie szczeble kierownicze w ramach obowiązków koordynacyjno – nadzorczych.

 

Badanie i przegląd jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta


Roczne sprawozdania finansowe KGHM Polska Miedź S.A. oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Natomiast półroczne sprawozdania finansowe KGHM Polska Miedź S.A. oraz półroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta. Sprawozdania finansowe kluczowych spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. są badane i podlegają przeglądowi przez ten sam podmiot, który dokonuje badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

 

Proces zatwierdzania i opiniowania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych


Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza przed publikacją kwartalne, półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe KGHM Polska Miedź S.A. oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe KGHM Polska Miedź S.A. oraz skonsolidowane

sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zanim zostaną opublikowane, podlegają również procesowi opiniowania przez Radę Nadzorczą pod kątem zgodności z wymogami MSSF w oparciu o kompetencje określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym. Sporządzanie sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. podlega nadzorowi sprawowanemu przez I Wiceprezesa ds. Finansów KGHM Polska Miedź S.A., natomiast odpowiedzialność za przygotowanie pakietów sprawozdawczych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. spoczywa na Zarządach spółek objętych konsolidacją.

 

Wieloletnie doświadczenie w zakresie identyfikacji, dokumentowania, ewidencji i kontroli operacji gospodarczych, jak i ustalone procedury kontrolno-rewizyjne wsparte najnowocześniejszą technologią informatyczną stosowaną do rejestracji, przetwarzania i prezentacji danych ekonomiczno-finansowych stały się podstawą skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych w KGHM Polska Miedź S.A., które ze względu na wysoką wartość informacyjną od wielu lat otrzymują najlepsze oceny w konkursie „The Best Annual Report”.

Raport na skróty