1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego / Walne Zgromadzenie

Charakterystyka Spółki

 

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. Dokumenty korporacyjne dostępne są na stronie internetowej Spółki.

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, za ubiegły rok obrotowy;
 • powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;
 • udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 • zmiany przedmiotu działalności Spółki;
 • zmiany Statutu Spółki;
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 • sposób i warunki umorzenia akcji;
 • połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 • wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 • nabycie akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;
 • ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej.

 

Harmonogram prac przy organizacji Walnych Zgromadzeń Spółki planowany jest w taki sposób, aby należycie wywiązywać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw.

 

Zgodnie z zapisami Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Skarb Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie uzna za wskazane.

 

Wprowadzanie zmian do Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu o charakterze konstytutywnym do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany w Statucie Spółki dokonywane są przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w sposób i w trybie wynikającym z Kodeksu spółek handlowych (ksh).

 

Spośród rozwiązań uregulowanych w ksh w zakresie procesu organizacji Walnych Zgromadzeń i uprawnień akcjonariuszy Spółka stosuje tylko przepisy obligatoryjne, tj. dotyczące obowiązku publikacji ogłoszeń i materiałów na Walne Zgromadzenia na stronie internetowej, zastosowania elektronicznych form kontaktu z akcjonariuszami. Nie mają natomiast zastosowania przepisy umożliwiające udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Raport na skróty