1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego / Zarząd

Charakterystyka Spółki

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu. Kompetencja Zarządu w zakresie decyzji o emisji lub wykupie akcji ograniczona jest statutowo. Zgodnie z treścią § 29 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego i emisję akcji wymagane jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia. To samo dotyczy możliwości emisji obligacji (§ 29 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki). Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podwyższenia kapitału i emisji akcji Spółki na warunkach określonych w przepisach art. 444–446 Kodeksu spółek handlowych.

 

W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 7 osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek powołuje i odwołuje pozostałych Członków Zarządu, w tym pełniących funkcje Pierwszego Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członka Zarządu wybieranego przez pracowników.

 

Skład Zarządu VII kadencji oraz podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu od 1 stycznia do 28 czerwca 2012 roku przedstawiał się następująco:

  • Herbert Wirth – Prezes Zarządu
  • Maciej Tybura – I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  • Wojciech Kędzia – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

 

Dnia 27 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. ustaliła, że Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji będzie składał się z pięciu Członków Zarządu.

 

Rada Nadzorcza powołała z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 (28 czerwca 2012 roku) Zarząd VIII kadencji, w tym na funkcję Prezesa Zarządu Herberta Wirtha oraz Członków Zarządu: Wojciecha Kędzię, Włodzimierza Kicińskiego, Dorotę Włoch oraz od dnia 1 września 2012 roku Adama Sawickiego.

 

W dniu 25 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza powierzyła Włodzimierzowi Kicińskiemu funkcję I Wiceprezesa Zarządu.

 

10 października 2012 roku Rada Nadzorcza powierzyła Członkom Zarządu następujące funkcje:

  • Herbert Wirth – Prezes Zarządu
  • Włodzimierz Kiciński – I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  • Wojciech Kędzia – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
  • Adam Sawicki – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
  • Dorota Włoch – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

 

Do końca roku 2012 skład Zarządu nie zmienił się.

 

Herbert Wirth


Od 2008 roku w Zarządzie KGHM, a od 2009 roku Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskał stopień doktora habilitowanego w roku 2012. Ukończył m.in. studium podyplomowe The George Washington University School of Business and Public Management otrzymując Master’s Certificate In Project Management. Od 1998 roku związany z miedziowym holdingiem, najpierw z Centrum Badawczo-Projektowym Miedzi „CUPRUM” we Wrocławiu, od 2002 w samym KGHM Polska Miedź S.A., z roczną przerwą kiedy pełnił funkcję wiceprezesa KGHM „CUPRUM”. Został laureatem konkursu „Najlepsi Managerowie 2011 roku”, wyróżniony tytułem Wizjonera roku 2012 oraz znalazł się w gronie najlepszych prezesów na czas kryzysu. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej KGHM Cuprum.


Wojciech Kędzia


Od 2010 roku Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych. Ukończył podyplomowe studia z zakresu hydrometalurgii na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej oraz Menadżerskie Studium Podyplomowe organizacji i zarządzania w gospodarce rynkowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1992 roku związany z KGHM. Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery, od stanowiska nadgórnika, poprzez dyrektora Departamentu ds. Analiz i Monitorowania Produkcji, aż do Wiceprezesa Zarządu. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Zanam-Legmet oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej PeBeKa S.A.


Włodzimierz Kiciński


Od 2012 roku I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A. Absolwent Wydziałów Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej oraz Handlu Zagranicznego SGPiS, obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe w Instytucie Teorii Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Mainz w Niemczech. Przez dziewięć lat zajmował stanowisko prezesa zarządu Nordea Bank Polska S.A. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa w BGŻ S.A. i Hypo-Bank Polska S.A. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Bankowy Menadżer roku 2010 oraz Lider Polskiego Biznesu – nagroda Business Centre Club. Jest członkiem Rady Nadzorczej PZU S.A.


Dorota Włoch


Od 2012 roku Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Absolwentka Geologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkoły Głównej Handlowej, oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w programie MBA. Ukończyła The George Washington University na kierunku Zarządzanie Projektami. Od 1994 roku związana z KGHM. Przeszła przez wszystkie szczeble kariery, zaczynając od stanowiska specjalisty ds. planowania i analiz, poprzez dyrektora Departamentu Inwestycji, aż do dyrektora naczelnego ds. inwestycji i rozwoju. Obecnie zajmuje się koordynacją prac Zarządu nad nową strategią, w tym koncepcją rozwoju górnictwa, modernizacją hutnictwa oraz projektem wydobycia gazu z łupków. Jest przewodniczącą Rady Nadzorczej Energetyka sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej PeBeKa S.A.


Adam Sawicki


Od września 2012 roku Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Sztokholmskiego. Ukończył studia podyplomowe oraz specjalistyczne szkolenia w Stanach Zjednoczonych Szwajcarii i Francji, m.in. High Potential Leadership – IMD, Lozanna, Leading Yourself Program – INSEAD, The General Manager Program – Harvard Business School, oraz Executive Program for Growing Companies – Graduate Business School, Stanford University. Przez 12 lat (1996–2008) związany ze skandynawską grupą TeliaSonera gdzie zaczynał od stanowiska młodszego konsultanta ds. rozwoju biznesu, a potem pełnił wiele funkcji kierowniczych m.in. wiceprezesa ds. Europy Środkowo-Wschodniej, dyrektora generalnego oddziału TeliaSonera w Moskwie, a później w Londynie oraz wiceprezesa ds. Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. W latach 2008–2011 był prezesem zarządu grupy spółek telekomunikacyjnych GTS Central Europe. Przed przejściem do KGHM zajmował stanowisko prezesa zarządu firmy Ruch Internet S.A. Ponadto jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Netpress Digital Sp. z o.o. oraz przewodniczącym Rady Dyrektorów KGHM INTERNATIONAL LTD.


Raport na skróty