1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Wyniki i prognozy / Sytuacja majątkowa i finansowa / Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Sytuacja majątkowa i finansowa

Jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej – ogółem (zł/tonę)

 

2011

2012

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi

17 534

21 542

Wartość szlamów anodowych

3 968

4 046

Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi

13 566

17 496

Produkcja miedzi elektrolitycznej (tys. ton)

571,0

565,8

Jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej – ze wsadów własnych (zł/tonę) oraz koszt produkcji koncentratu – C1 (USD/funt)

 

2011

2012

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi

14 875

19 628

Wartość szlamów anodowych

4 576

5 038

Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi

10 299

14 590

Produkcja miedzi elektrolitycznej ze wsadów
własnych (tys. ton)

446,4

419,1

Koszt produkcji koncentratu – C1 (USD/funt)

0,63

1,34

Produkcja miedzi w koncentracie (tys. ton)

426,7

427,1

 

Decydujący wpływ na poziom kosztów operacyjnych Spółki mają koszty produkcji miedzi elektrolitycznej, których udział wynosi około 90%.

 

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi (koszt jednostkowy przed pomniejszeniem o wartość szlamów anodowych zawierających m.in. srebro i złoto), w 2012 roku w relacji do 2011 roku uległ zwiększeniu o 4 008 zł/tonę, tj. o 23%, głównie z uwagi na wprowadzenie od kwietnia podatku od wydobycia niektórych kopalin (+2 346 zł/tonę) oraz wzrost wartości obcych materiałów miedzionośnych (+1 182 zł/tonę) na skutek zwiększenia wolumenu zużycia o 20% przy cenie zakupu na poziomie roku 2011.

 

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych, wzrósł o 4 753 zł/tonę, tj. o 32%, na co złożyło się przede wszystkim wprowadzenie podatku od wydobycia niektórych kopalin (+3 167 zł/tonę) oraz wzrost kosztów rodzajowych, opisany poniżej (z wyłączeniem wsadów obcych), przy negatywnym wpływie niższego wolumenu produkcji własnej (-6% w relacji do 2011 roku).

 

Koszt C1 (gotówkowy koszt produkcji koncentratu powiększony o koszty administracyjne oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC), pomniejszony o koszt amortyzacji i wartość premii za produkty uboczne, w przeliczeniu na miedź płatną w wyprodukowanym koncentracie), wyniósł odpowiednio: w 2011 roku 0,63 USD/funt i w 2012 roku 1,34 USD/funt.

 

Na wzrost kosztu C1, złożyło się głównie wprowadzenie od kwietnia 2012 roku podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz niższa wycena srebra w produktach ubocznych, którego notowania w 2012 roku były o 11% niższe niż w roku 2011.

 

W 2012 roku koszty ogółem według rodzaju uległy zwiększeniu o 2 963 mln zł, tj. o 27%, głównie z tytułu:

  • wprowadzonego od kwietnia 2012 roku podatku od wydobycia niektórych kopalin (+1 596 mln zł);
  • wyższa wartość zużycia obcych materiałów wsadowych (+762 mln zł) z uwagi na wzrost wolumenu zużycia o 30 tys. ton Cu (z czego 25 tys. ton dotyczy produkcji miedzi elektrolitycznej);
  • kosztów świadczeń pracowniczych (+206 mln zł) – przede wszystkim na skutek wzrostu wynagrodzeń o 5% i składek rentowych o 2 punkty procentowe;
  • usług obcych (+101 mln zł) – głównie z uwagi na wzrost zakresu rzeczowego górniczych robót przygotowawczych (+63 mln zł);
  • materiałów i paliw (+99 mln zł) – przede wszystkim z uwagi na wzrost cen;
  • amortyzacji (+100 mln zł) – z tytułu wzrostu wartości zrealizowanych inwestycji rzeczowych (+16%).

 

Strukturę kosztów według rodzaju w 2012 roku przedstawia wykres poniżej. W odniesieniu do lat poprzednich zmiana struktury dotyczy głównie zwiększenia udziału podatków z uwagi na wprowadzony podatek od niektórych kopalin (w 2011 roku: 3%, w 2012 roku: 14%) przy zmniejszeniu udziału pozostałych kosztów.

 

Struktura kosztów wg rodzaju w 2012 roku

 

 

 

Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin

 

Istotnym, nowym elementem kosztowym począwszy od kwietnia 2012 roku jest podatek od wydobycia niektórych kopalin. Powyższy podatek wprowadzony został Ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin z dnia 2 marca 2012 roku, która weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2012 roku.

 

Podatek od wydobycia niektórych kopalin, naliczany jest od ilości miedzi i srebra zawartej w wyprodukowanym koncentracie i jest uzależniony od notowań powyższych metali i kursu USD/zł. Podatek obciąża koszt wytworzenia, natomiast nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, w związku z powyższym nie pomniejsza podstawy opodatkowania.

Raport na skróty