1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Wyniki i prognozy / Sytuacja majątkowa i finansowa / Sytuacja majątkowa

Sytuacja majątkowa i finansowa

Suma aktywów na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 28 177 mln zł, co oznacza spadek o 1 075 mln zł (4%) w porównaniu do stanu na koniec 2011 roku.

 

 Najistotniejsze zmiany w 2012 roku dotyczyły następujących pozycji aktywów:

  • Akcje, udziały, certyfikaty inwestycyjne w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz inwestycje we wspólne przedsięwzięcia – wzrost o 9 662 mln zł, głównie na skutek przejęcia kanadyjskiej spółki Quadra FNX Mining Ltd. (obecnie KGHM INTERNATIONAL LTD.). Ponadto w kwietniu 2012 roku, KGHM Polska Miedź S.A. zwiększyła zaangażowanie w KGHM AJAX MINING INC. z 51% do 80%. Następnie, w ramach procesu reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., całość akcji została nabyta przez spółkę pośrednio zależną 0929260 B.C. Unlimited Liability Company, w zamian za emisję własnych akcji objętych przez KGHM Polska Miedź S.A. Pozostałe wydatki inwestycyjne o charakterze kapitałowym, dotyczyły głównie spółek zależnych, w tym spółki Energetyka Sp. z o.o., której kapitał w 2012 roku został podwyższony o 67 mln zł, z przeznaczeniem na zakup i modernizację rzeczowych składników majątku trwałego. Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia na kwotę 33 mln zł, dotyczą objęcia udziałów w spółce celowej Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o., zawiązanej wraz z Tauron Wytwarzanie S.A.

  • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – spadek o 12 129 mln zł, przede wszystkim w związku z wydatkami poniesionymi na realizację inwestycji kapitałowych (głównie nabycie 100% akcji Quadra FNX Mining Ltd.) oraz wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 5 668 mln zł.

  • Zapasy – wzrost o 636 mln zł, jest głównie skutkiem zwiększenia wolumenu zapasów, w związku z planowanym trzymiesięcznym remontem pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi „Głogów II” w drugim półroczu 2013 roku. Istotne znaczenie, miał również koszt jednostkowy produkcji miedzi stanowiący podstawę wyceny zapasów. Wprowadzenie podatku od wydobycia, niektórych kopalin miało największy wpływ na jego wzrost, który w skali jednego roku wyniósł 29%.

  • Pochodne instrumenty finansowe – spadek o 635 mln zł, w związku ze zmianą cen terminowych metali oraz rozliczeniem instrumentów pochodnych.

  • Rzeczowe aktywa trwałe – wzrost o 1 167 mln zł jest efektem działalności inwestycyjnej. W 2012 roku, nakłady w tym zakresie wyniosły 1 766 mln zł, z czego inwestycje rozwojowe wyniosły 1 040 mln zł (60%), a pozostała kwota dotyczyła inwestycji o charakterze odtworzeniowym.

  • Należności – wzrost o 185 mln zł dotyczył głównie należności handlowych, które są wyższe o 98 mln zł (wzrost sprzedaży) i należności niefinansowych, wyższych o 103 mln zł, przede wszystkim w zakresie należności dotyczących podatków, ceł i ubezpieczeń oraz zaliczek niefinansowych.

  • Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – spadek o 110 mln zł, związany jest przede wszystkim z wyceną akcji Tauron Polska Energia S.A. po cenach niższych niż zanotowano na koniec 2011 roku (w skali jednego roku spadek notowań akcji tej spółki na GPW wyniósł 11%). Ponadto, w oparciu o wymogi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, ze względu na spadek wartości godziwej akcji tej spółki, w porównaniu do kosztu nabycia trwający powyżej 12 miesięcy, dokonano odpisu aktualizującego. Kwota odpisu obciążająca wynik finansowy wyniosła 151 mln zł.

 

 

Aktywa krótkoterminowe i długoterminowe (mln zł)
 

31.12.2011*

31.12.2012

Rzeczowe aktywa trwałe

7 277

8 445

Akcje, udziały, certyfikaty inwestycyjne w jednostkach zależnych

i stowarzyszonych oraz inwestycje we wspólne przedsięwzięcia

2 012

11 674

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

169

266

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

992

882

Pochodne instrumenty finansowe

1 758

1 123

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

1 587

1 772

Zapasy

2 356

2 992

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

12 836

707

Pozostałe aktywa

265

316

Aktywa ogółem

29 252

28 177

 

Wskaźniki efektywności wykorzystania majątku

 

 

Wskaźniki wyliczono według stanów bilansowych na koniec roku.

 

 

Źródła finansowania aktywów (mln zł)
 

31.12.2011*

31.12.2012

Kapitał własny

23 135

21 923

Kapitał akcyjny

2 000

2 000

Kapitał z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

- 39

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne

574

286

Zyski zatrzymane

20 600

19 637

Zobowiązania krótko i długoterminowe

6 117

6 254

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

1 840

2 263

Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

-

1 013

Pochodne instrumenty finansowe

868

253

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych

1 588

390

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

1 323

1 581

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia

498

754

Ogółem zobowiązania i kapitał własny

29 252

28 177

* Dane przekształcone w związku ze zmianą zasad rachunkowości (Nota 2.1.1 Sprawozdania finansowego).

Raport na skróty