1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Wyniki i prognozy / Sytuacja majątkowa i finansowa / Zasoby finansowe Spółki

Sytuacja majątkowa i finansowa

Strukturę środków pieniężnych Spółki przedstawia poniższe zestawienie:

 

Struktura środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (mln zł)
 

31.12.2011

31.12.2012

Środki pieniężne*

8

18

Inne aktywa finansowe o terminie płatności do 3 miesięcy

12 828

689

Ogółem

12 836

707

* W kasie i na rachunkach bankowych a’vista.

 

Otrzymane kredyty i pożyczki


W 2012 roku KGHM Polska Miedź S.A. korzystała z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytów bankowych, zarówno obrotowych jak i w rachunku bieżącym. Otwarte linie kredytowe dostępne są w walutach zł, USD i EUR. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, saldo zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosiło 1 013 mln zł.

 

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (mln)

Rodzaj Kredytu

Waluta kredytu

Saldo kredytu w walucie

Saldo kredytu

w zł

Termin spłaty

Kredyt obrotowy

USD

90

279

31.08.2013

Kredyt w rachunku bieżącym

USD

142

441

14.10.2013

Kredyt w rachunku bieżącym

USD

33

102

25.09.2013

Kredyt w rachunku bieżącym

EUR

47

191

21.10.2013

Ogółem

   

1 013

 

 

Udzielone pożyczki


W dniu 21 grudnia 2009 roku, Spółka udzieliła „Energetyce” Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 50,3 mln zł. Aktualne oprocentowanie pożyczki oparte jest na stopie WIBOR 1M + marża 1,49%, odsetki płacone są miesięcznie. Spłata następuje w czterdziestu równych ratach kapitałowych w wysokości 1,3 mln zł płatnych na koniec każdego kwartału począwszy od 31 marca 2010 roku. W 2012 roku, „Energetyka” dokonała częściowej spłaty pożyczki w wysokości 5,0 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, saldo udzielonej pożyczki wynosi 35,2 mln zł.

 

W dniu 8 maja 2012 roku, KGHM Polska Miedź S.A. udzieliła spółce KGHM LETIA S.A. pożyczkę w wysokości 7,5 mln zł. Oprocentowanie pożyczki oparte jest na stopie WIBOR 1M + marża 2,5%, odsetki są kapitalizowane miesięcznie. Zgodnie z Aneksem nr 1 do ww. pożyczki z dnia 17 grudnia 2012 roku, spłata kapitału wraz z odsetkami nastąpi do 30 czerwca 2013 roku. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, saldo udzielonej pożyczki (łącznie z naliczonymi odsetkami) wynosi 7,8 mln zł.

 

Sprawozdanie z zysków lub strat

 

W 2012 roku, Spółka zrealizowała zysk netto w wysokości 4 868 mln zł, co oznacza spadek o 6 526 mln zł (o 57%) w stosunku do wyniku zrealizowanego w 2011 roku.

 

Podstawowe elementy sprawozdania z zysków lub strat (mln zł)
 

2011*

2012

Przychody ze sprzedaży

20 097

20 737

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

10 660

13 602

Wynik z podstawowej działalności operacyjnej

9 437

7 135

Zysk z pozostałej działalności operacyjnej

4 324

- 709

Zysk zrealizowany na sprzedaży spółek

2 662

-

Różnice kursowe

895

- 566

Wycena i realizacja instrumentów pochodnych

321

- 84

Dywidendy

277

57

Pozostałe

169

- 117

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

13 761

6 426

Koszty finansowe

34

9

Zysk przed opodatkowaniem

13 727

6 417

Zysk netto

11 394

4 868

EBITDA (EBIT + amortyzacja)

14 433

7 198

* Dane przekształcone w związku ze zmianą zasad rachunkowości (Nota 2.1.1 Sprawozdania finansowego).

 

Najistotniejsze czynniki wpływające na zmianę wyniku przedstawia tabela „Główne czynniki wpływające na zmianę wyniku finansowego”.

Główne czynniki wpływające na zmianę wyniku finansowego

Wyszczególnienie

Wpływ na zmianę wyniku (mln zł)

Charakterystyka

Wzrost kosztów podstawowej działalności operacyjnej

-2 942

Wzrost kosztów głównie na skutek obciążenia wyniku podatkiem od wydobycia niektórych kopalin w kwocie 1 327 mln zł od kwietnia 2012 roku oraz wyższych kosztów zużycia obcych materiałów wsadowych (762 mln zł).

Zbycie jednostek zależnych i stowarzyszonych

-2 662

W 2011 roku Spółka zrealizowała zysk na sprzedaży Polkomtel S.A. oraz DIALOG S.A. W 2012 roku nie wystąpiły transakcje sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych.

Zmiana notowań podstawowych produktów (Cu, Ag)*

-2 129

Spadek notowań miedzi o 10% i srebra o 11%.

Zmiana kursu walutowego*

+1 968

Zmiana kursu walutowego z 2,96 USD/zł do 3,26 USD/zł.

Różnice kursowe

-1 461

W 2011 roku wynik z różnic kursowych wyniósł +895 mln zł, podczas gdy w 2012 roku -566 mln zł.

Podatek dochodowy

+784

Niższy podatek jest skutkiem niższej podstawy opodatkowania w 2012 roku

Zmiana wolumenu sprzedaży podstawowych produktów
(Cu, Ag, Au)*

+693

Wzrost przychodów w efekcie wyższego wolumenu sprzedaży miedzi o 13,4 tys. ton, srebra o 87 ton oraz złota o 247 kg.

Skutki transakcji zabezpieczających

-314

W tym zmiana wyniku z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (-405 mln zł) oraz zmiana wartości korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu zabezpieczeń (+91 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów dostępnych do sprzedaży

-158

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dokonano odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji w łącznej kwocie -158 mln zł, z czego -151 mln zł dotyczyło spółki Tauron Polska Energia S.A., a -7 mln zł spółki Abacus Mining & Exploration Corporation.

* Wpływ na przychody.

 

Kształtowanie się podstawowych wskaźników w zakresie płynności finansowej, rentowności aktywów i kapitałów oraz finansowania zaprezentowano na wykresach.

 

Raport na skróty