1
dopasuj rozmiar czcionki: A A A pobierz raport PDF wydrukuj raport
Strona główna / Wyniki i prognozy / Sytuacja majątkowa i finansowa / Źródła pokrycia majątku

Sytuacja majątkowa i finansowa

W 2012 roku, kapitał własny nadal stanowił podstawowe źródło finansowania aktywów, a jego udział w sumie bilansowej wyniósł 78%.

 

Istotne zmiany dotyczyły następujących pozycji kapitałów i zobowiązań:

  • Kapitał własny – spadek o 1 212 mln zł, będący wypadkową następujących czynników:
  • Zysk netto za 2012 rok +4 868 mln zł;
  • Dywidenda z zysku za 2011 rok -5 668 mln zł;
  • Inne całkowite dochody (głównie z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających) -412 mln zł.
  • Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – w drugim półroczu Spółka korzystała z finansowania w formie kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, zobowiązania kredytowe wyniosły 1 013 mln zł (na koniec 2011 roku zobowiązania z tego tytułu nie wystąpiły).
  • Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego – spadek o 1 198 mln zł, wynika z rozliczenia zapłaty podatku za 2011 rok, który w 2011 rok był wpłacany w formie stałych zaliczek skalkulowanych w oparciu o wynik podatkowy za 2009 rok Wysokość tych zaliczek była niższa od rzeczywistego zobowiązania podatkowego wynikającego z zeznania CIT 8 za 2011 rok o 1 588 mln zł, gdy tymczasem podatek zapłacony w formie zaliczek za 2012 rok, był niższy w stosunku do jego rzeczywistej wielkości za rok podatkowy 2012 o 390 mln zł.
  • Pochodne instrumenty finansowe – zmniejszenie o 615 mln zł w związku ze zmianą cen terminowych metali, kursu terminowego USD/zł, rozliczeniem instrumentów w ciągu roku oraz zawarciem nowych transakcji na rynku miedzi i walutowym. Dla rynku walutowego nastąpiło zmniejszenie zobowiązań o 361 mln zł, a dla rynków miedzi i srebra odpowiednio o 220 mln zł i 34 mln zł.

 

Przejęcie spółki Quadra FNX Mining Ltd. miało największy wpływ na zmianę poziomu wskaźników finansowania aktywów.

 

Wskaźniki finansowania aktywów

 

 

Wskaźniki wyliczono według stanów bilansowych na koniec roku.

 

Aktywa i zobowiązania warunkowe


Na dzień 31 grudnia 2012 roku, aktywa warunkowe Spółki wynosiły 414 mln zł i dotyczyły głównie otrzymanych gwarancji (o wartości 182 mln zł), dotyczących głównie zabezpieczeń, w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Spółki, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów przez wykonawców oraz nadpłaty podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych (87 mln zł). Pozostałe aktywa warunkowe dotyczą należności wekslowych, prac wdrożeniowych i projektów wynalazczych oraz spornych spraw budżetowych.

 

Stan zobowiązań warunkowych na koniec 2012 roku wyniósł 178 mln zł, w tym 126 mln zł z tytułu umów wdrożeniowych i racjonalizatorskich.

 

Ponadto zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego w związku z rozbudową Ośrodka Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosły 193 mln zł.

Raport na skróty